Mục tiêu chung
Hỗ trợ các thanh niên KTTT/KTPT hòa nhập cộng đồng
Mục tiêu cụ thể
 Mục tiêu 1: Thiết lập được các “đôi bạn thân” giữa tình nguyện viên và thanh niên KTTT/KTPT  Mục tiêu 2: Duy trì và phát triển tình bạn của các “đôi bạn thân”  Mục tiêu 3: Hình thành được bộ máy Câu lạc bộ Đôi bạn thân – Best Buddies tại Hà Nội  Mục tiêu 4: Nâng cao hiểu biết của cộng đồng về người khuyết tật trí tuệ, khuyết tật phát triển

Thông tin liên hệ
Đầu mối: Nguyễn Thị Ánh Ngọc Địa điểm: Thành phố Hà Nội
Điện thoại: Email: anhngoc@acdc.org.vn
Danh sách báo cáo