Chỉ số: Số lượng báo cáo giám sát về các chủ đề chính sách liên quan đến NKT mà ACDC tham gia giám sát thực hiện (Báo cáo)
Chỉ số: Địa bàn hoạt động của ACDC (Tỉnh/Huyện)