Chỉ số: Địa bàn hoạt động của ACDC (Tỉnh/Huyện)
Chỉ số: Năng lực con người (tổng số nhân viên, chuyên gia, tình nguyện viên sử dụng mỗi năm) (người/lượt)
Báo cáo cập nhật
19/10/2020 - 19/10/2020: DPO strenthening - [CBM] GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CRPD TẠI VIỆT NAM
13/10/2020 - 14/10/2020: DPO strenthening - [CBM] GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CRPD TẠI VIỆT NAM
25/12/2020 - 25/12/2020: Đối thoại chính sách tiếp cận giao thông, xây dựng - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
29/01/2021 - 29/01/2021: 3.1 Sự kiện truyền thông/Communication events (06 events) - HI 2020-2021: Promoting independent living of persons with severe disabilities in Quang Tri Province Cải thiện tình trạng Sống độc lập cho người khuyết tật tại Quảng Trị
24/12/2020 - 25/12/2020: Tập huấn SKSS - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
30/12/2020 - 30/12/2020: PMU's meetings - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
22/12/2020 - 23/12/2020: Hỗ trợ khám sức khỏe sinh sản định kỳ - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
28/12/2020 - 28/12/2020: PMU's meetings - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
10/12/2020 - 11/12/2020: Hoạt động 1.4: Tư vấn đồng cảnh/peer counselling trips - HI 2020-2021: Promoting independent living of persons with severe disabilities in Quang Tri Province Cải thiện tình trạng Sống độc lập cho người khuyết tật tại Quảng Trị
14/12/2020 - 14/12/2020: 2.3 Tập huấn Giảng viên nguồn về kỹ năng tư vấn cho các thành viên Hội người khuyết tật Rollout training on counseling skills for people with disabilities by TOT members - HI 2020-2021: Promoting independent living of persons with severe disabilities in Quang Tri Province Cải thiện tình trạng Sống độc lập cho người khuyết tật tại Quảng Trị