Chỉ số: Địa bàn hoạt động của ACDC (Tỉnh/Huyện)
Chỉ số: Năng lực con người (tổng số nhân viên, chuyên gia, tình nguyện viên sử dụng mỗi năm) (người/lượt)
Báo cáo cập nhật
01/10/2019 - 31/12/2019: Hoạt động 3.2.2 Thực hiện can thiệp thí điểm cho 20 hộ gia đình có người khuyết tật - [Childfund] TĂNG CƯỜNG HOÀ NHẬP CỘNG ĐỒNG CHO NKT
01/10/2019 - 31/12/2019: Hoạt động 3.2.2 Thực hiện can thiệp thí điểm cho 20 hộ gia đình có người khuyết tật - [Childfund] TĂNG CƯỜNG HOÀ NHẬP CỘNG ĐỒNG CHO NKT
01/08/2019 - 30/09/2019: Tư vấn pháp luật miễn phí thông qua phòng tư vấn pháp luật của Trung tâm ACDC - JIFF_Tăng cường năng lực ứng phó bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tỉnh Nghệ An
02/01/2020 - 02/01/2020: Đầu ra 1.7: Hai câu lạc bộ PNTKT được thành lập với 120 PNTKT và hoạt động (Q4-Q7) - [UNDEF] TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT
01/01/001 - 01/01/001: DPO strenthening - [CBM] GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CRPD TẠI VIỆT NAM
22/08/2019 - 23/08/2019: DPO strenthening - [CBM] GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CRPD TẠI VIỆT NAM
22/10/2019 - 23/10/2019: DPO strenthening - [CBM] GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CRPD TẠI VIỆT NAM
12/09/2019 - 13/09/2019: DPO strenthening - [CBM] GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CRPD TẠI VIỆT NAM
12/11/2019 - 13/11/2019: DPO strenthening - [CBM] GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CRPD TẠI VIỆT NAM
12/11/2019 - 13/11/2019: DPO strenthening - [CBM] GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CRPD TẠI VIỆT NAM