Chỉ số: Địa bàn hoạt động của ACDC (Tỉnh/Huyện)
Chỉ số: Năng lực con người (tổng số nhân viên, chuyên gia, tình nguyện viên sử dụng mỗi năm) (người/lượt)
Báo cáo cập nhật
19/02/2020 - 19/02/2020: Supports PCD's annual meetings - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
24/02/2020 - 26/02/2020: Baseline survey and need assessment; mid-term and end-of-term evaluation - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
20/02/2020 - 21/02/2020: Baseline survey and need assessment; mid-term and end-of-term evaluation - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
08/03/2020 - 08/03/2020: Tư vấn đồng cảnh về các chủ đề liên quan đến phòng tránh bạo lực giới, bình đẳng giới, bạo lực gia đình - JIFF_Tăng cường năng lực ứng phó bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tỉnh Nghệ An
07/03/2020 - 07/03/2020: Tư vấn đồng cảnh về các chủ đề liên quan đến phòng tránh bạo lực giới, bình đẳng giới, bạo lực gia đình - JIFF_Tăng cường năng lực ứng phó bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tỉnh Nghệ An
01/03/2020 - 31/03/2020: Tư vấn pháp luật miễn phí thông qua phòng tư vấn pháp luật của Trung tâm ACDC - JIFF_Tăng cường năng lực ứng phó bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tỉnh Nghệ An
01/02/2020 - 29/02/2020: Tư vấn pháp luật miễn phí thông qua phòng tư vấn pháp luật của Trung tâm ACDC - JIFF_Tăng cường năng lực ứng phó bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tỉnh Nghệ An
01/01/2020 - 31/01/2020: Tư vấn pháp luật miễn phí thông qua phòng tư vấn pháp luật của Trung tâm ACDC - JIFF_Tăng cường năng lực ứng phó bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tỉnh Nghệ An
01/03/2020 - 31/03/2020: Tư vấn pháp luật online - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
01/03/2020 - 31/03/2020: Tư vấn pháp luật online - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT