Chỉ số: Địa bàn hoạt động của ACDC (Tỉnh/Huyện)
Chỉ số: Năng lực con người (tổng số nhân viên, chuyên gia, tình nguyện viên sử dụng mỗi năm) (người/lượt)
Báo cáo cập nhật
26/11/2019 - 26/11/2019: Tập huấn GBV cho NKT (roll out) - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
25/11/2019 - 25/11/2019: Tập huấn GBV cho NKT (roll out) - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
27/11/2019 - 29/11/2019: Tập huấn về công tác xã hội cho cán bộ y tế - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
04/12/2019 - 06/12/2019: Tập huấn về công tác xã hội cho cán bộ y tế - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
29/11/2019 - 29/11/2019: Truyền thông cấp tỉnh - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
28/11/2019 - 28/11/2019: Hỗ trợ khám sức khỏe sinh sản định kỳ - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
27/11/2019 - 27/11/2019: Hỗ trợ khám sức khỏe sinh sản định kỳ - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
20/11/2019 - 20/11/2019: Tập huấn GBV cho NKT (roll out) - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
20/11/2019 - 22/11/2019: Tập huấn về công tác xã hội cho cán bộ y tế - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
08/11/2019 - 08/11/2019: Đối thoại chính sách tiếp cận giao thông, xây dựng - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT