Chỉ số: Địa bàn hoạt động của ACDC (Tỉnh/Huyện)
Chỉ số: Năng lực con người (tổng số nhân viên, chuyên gia, tình nguyện viên sử dụng mỗi năm) (người/lượt)
Báo cáo cập nhật
20/06/2019 - 20/06/2019: Đầu ra 3.1. Hai cuộc đối thoại chính sách 1 ngày với 100 người tham gia về bạo lực trên cơ sở giới và bình đẳng giới cho PNTKT ở các quận mục tiêu (Q6) - [UNDEF] TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT
29/07/2019 - 30/07/2019: Hỗ trợ PCD, DPO tiến hành giám sát thực thi chính sách - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
25/07/2019 - 26/07/2019: Tư vấn pháp luật lưu động - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
24/07/2019 - 24/07/2019: Đầu ra 2.5: Hai hội thảo 1 ngày với 100 người tham gia nhằm kết nối và xây dựng hệ thống hợp tác giữa DPOs, Cơ sở Y tế, Cảnh sát và Tư pháp tại địa phương để đối phó với các trường hợp bạo lực tình dục (Q5) - [UNDEF] TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT
29/07/2019 - 30/07/2019: Tập huấn SKSS - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
04/08/2019 - 05/08/2019: Tập huấn tiếp cận vật lý và sống độc lập - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
02/08/2019 - 03/08/2019: Tập huấn tiếp cận vật lý và sống độc lập - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
28/07/2019 - 28/07/2019: Hỗ trợ khám sức khỏe sinh sản định kỳ - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
19/07/2019 - 20/07/2019: Tập huấn tiếp cận vật lý và sống độc lập - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
18/07/2019 - 18/07/2019: PMU's meetings - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT