Chỉ số: Địa bàn hoạt động của ACDC (Tỉnh/Huyện)
Chỉ số: Năng lực con người (tổng số nhân viên, chuyên gia, tình nguyện viên sử dụng mỗi năm) (người/lượt)
Báo cáo cập nhật
21/07/2020 - 21/07/2020: Supports PCD's annual meetings - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
10/07/2020 - 10/07/2020: Đối thoại chính sách tiếp cận giao thông, xây dựng - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
10/07/2020 - 10/07/2020: PMU's meetings - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
05/06/2020 - 05/06/2020: 1.1.4.Thành lập các nhóm cha mẹ/người chăm sóc trẻ khuyết tật - [CHILDFUND] VN04-035_QUYỀN HỌC TẬP CỦA EM
30/11/2019 - 30/11/2019: 1.1.3. Tổ chức sự kiện vào ngày người khuyết tật - [CHILDFUND] VN04-035_QUYỀN HỌC TẬP CỦA EM
30/11/2019 - 30/11/2019: 1.1.3. Tổ chức sự kiện vào ngày người khuyết tật - [CHILDFUND] VN04-035_QUYỀN HỌC TẬP CỦA EM
01/11/2018 - 01/01/001: Tư vấn pháp luật online - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
01/12/2018 - 31/12/2018: Tư vấn pháp luật online - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
01/11/2018 - 01/01/001: Tư vấn pháp luật online - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
01/10/2018 - 31/10/2018: Tư vấn pháp luật online - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT