Chỉ số: Địa bàn hoạt động của ACDC (Tỉnh/Huyện)
Chỉ số: Năng lực con người (tổng số nhân viên, chuyên gia, tình nguyện viên sử dụng mỗi năm) (người/lượt)
Báo cáo cập nhật
06/03/2019 - 06/03/2019: Đầu ra 1.7: Hai câu lạc bộ PNTKT được thành lập với 120 PNTKT và hoạt động (Q4-Q7) - [UNDEF] TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT
01/04/2019 - 05/04/2019: Tập huấn ToT GBV - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
28/03/2019 - 28/03/2019: Tư vấn pháp luật - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
28/03/2019 - 28/03/2019: Tư vấn pháp luật - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
28/03/2019 - 28/03/2019: Tư vấn pháp luật - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
28/03/2019 - 28/03/2019: Tư vấn pháp luật - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
18/01/2019 - 18/01/2019: Đầu ra 1.7: Hai câu lạc bộ PNTKT được thành lập với 120 PNTKT và hoạt động (Q4-Q7) - [UNDEF] TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT
23/03/2019 - 23/03/2019: Họp nhóm kỹ thuật - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
01/03/2019 - 31/03/2019: Tư vấn pháp luật - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
01/02/2019 - 28/02/2019: Tư vấn pháp luật - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT