Chỉ số: Địa bàn hoạt động của ACDC (Tỉnh/Huyện)
Chỉ số: Năng lực con người (tổng số nhân viên, chuyên gia, tình nguyện viên sử dụng mỗi năm) (người/lượt)
Báo cáo cập nhật
20/09/2091 - 20/09/2091: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
20/09/2091 - 20/09/2091: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
20/09/2091 - 20/09/2091: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
20/09/2019 - 20/09/2019: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
29/07/2019 - 29/07/2019: Đầu ra 1.7: Hai câu lạc bộ PNTKT được thành lập với 120 PNTKT và hoạt động (Q4-Q7) - [UNDEF] TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT
26/06/2019 - 26/06/2019: Đầu ra 1.7: Hai câu lạc bộ PNTKT được thành lập với 120 PNTKT và hoạt động (Q4-Q7) - [UNDEF] TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT
27/09/2019 - 27/09/2019: PMU's meetings - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
27/09/2019 - 27/09/2019: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
16/04/2019 - 16/04/2019: Truyền thông cấp tỉnh - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
13/07/2019 - 14/07/2019: Họp nhóm kỹ thuật - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT