Chỉ số: Địa bàn hoạt động của ACDC (Tỉnh/Huyện)
Chỉ số: Năng lực con người (tổng số nhân viên, chuyên gia, tình nguyện viên sử dụng mỗi năm) (người/lượt)
Báo cáo cập nhật
02/10/2020 - 02/10/2020: Hội thảo/đối thoại về tăng cường năng lực TGPL cho Phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật liên quan đến vấn đề bạo lực giới - JIFF_Tăng cường năng lực ứng phó bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tỉnh Nghệ An
11/09/2020 - 22/09/2020: Hoạt động 1.4: Tư vấn đồng cảnh/peer counselling trips - HI 2020-2021: Promoting independent living of persons with severe disabilities in Quang Tri Province Cải thiện tình trạng Sống độc lập cho người khuyết tật tại Quảng Trị
03/10/2020 - 03/10/2020: Hoạt động 1.4: Tư vấn đồng cảnh/peer counselling trips - HI 2020-2021: Promoting independent living of persons with severe disabilities in Quang Tri Province Cải thiện tình trạng Sống độc lập cho người khuyết tật tại Quảng Trị
29/09/2020 - 29/09/2020: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
06/10/2020 - 06/10/2020: Hoạt động 1.3: Tập huấn về kiến thức và kỹ năng của sống độc lập/06 training courses on IL knowlege and skills will be organized for estimated 150 persons with disabilities and their family members/caregivers - HI 2020-2021: Promoting independent living of persons with severe disabilities in Quang Tri Province Cải thiện tình trạng Sống độc lập cho người khuyết tật tại Quảng Trị
14/07/2020 - 14/07/2020: Hoạt động 1.3: Tập huấn về kiến thức và kỹ năng của sống độc lập/06 training courses on IL knowlege and skills will be organized for estimated 150 persons with disabilities and their family members/caregivers - HI 2020-2021: Promoting independent living of persons with severe disabilities in Quang Tri Province Cải thiện tình trạng Sống độc lập cho người khuyết tật tại Quảng Trị
01/10/2020 - 02/10/2020: Tập huấn luật và chính sách cho NKT - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
01/05/2020 - 29/05/2020: Hoạt động 1.2: xây dựng chương trình đào tạo và tài liệu cho các nhóm mục tiêu/develop training curriculums and materials for targeted groups - HI 2020-2021: Promoting independent living of persons with severe disabilities in Quang Tri Province Cải thiện tình trạng Sống độc lập cho người khuyết tật tại Quảng Trị
29/09/2020 - 29/09/2020: 2.3 Tập huấn Giảng viên nguồn về kỹ năng tư vấn cho các thành viên Hội người khuyết tật Rollout training on counseling skills for people with disabilities by TOT members - HI 2020-2021: Promoting independent living of persons with severe disabilities in Quang Tri Province Cải thiện tình trạng Sống độc lập cho người khuyết tật tại Quảng Trị
28/09/2020 - 28/09/2020: 2.1 Tập huấn về sống độc lập cho các SP (mục tiêu cần 60 người)/Training courses on IL for service providers - HI 2020-2021: Promoting independent living of persons with severe disabilities in Quang Tri Province Cải thiện tình trạng Sống độc lập cho người khuyết tật tại Quảng Trị