Chỉ số: Địa bàn hoạt động của ACDC (Tỉnh/Huyện)
Chỉ số: Năng lực con người (tổng số nhân viên, chuyên gia, tình nguyện viên sử dụng mỗi năm) (người/lượt)
Báo cáo cập nhật
01/12/2015 - 31/12/2018: DPO strenthening - [CBM] GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CRPD TẠI VIỆT NAM
05/11/2018 - 05/11/2018: Opening ceremony in 3 provinces - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
01/01/2017 - 31/12/2017: 1st training for the North (6 modules x 3 days) and replication training - [CBM] GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CRPD TẠI VIỆT NAM
01/01/2017 - 31/12/2017: 1st training for the South (6 modules x 3 days) and replication training - [CBM] GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CRPD TẠI VIỆT NAM
01/01/2015 - 31/12/2019: Curriculum development (6 modules) - [CBM] GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CRPD TẠI VIỆT NAM
24/07/2018 - 24/07/2018: Đầu ra 1.4: Đào tạo về quyền và các vấn đề pháp lý (2 buổi/ 2 ngày, cho 120 PNTKT tại hai địa điểm dự án (60 người tham gia/ quận) (Q3) - [UNDEF] TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT
28/10/2018 - 28/10/2018: Đầu ra 2.1: 16 cuộc họp mạng lưới hỗ trợ PNTKT hàng quý (8 cuộc họp/ quận) (Q1-8) - [UNDEF] TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT
26/12/2018 - 26/12/2018: Đầu ra 2.1: 16 cuộc họp mạng lưới hỗ trợ PNTKT hàng quý (8 cuộc họp/ quận) (Q1-8) - [UNDEF] TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT
23/07/2018 - 23/07/2018: Đầu ra 2.1: 16 cuộc họp mạng lưới hỗ trợ PNTKT hàng quý (8 cuộc họp/ quận) (Q1-8) - [UNDEF] TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT
16/11/2018 - 17/11/2018: Đầu ra 1.5: Hai buổi đào tạo 2 ngày về kỹ năng sống cho 120 PNTKT tại hai địa điểm dự án (Q4) - [UNDEF] TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT