Chỉ số: Địa bàn hoạt động của ACDC (Tỉnh/Huyện)
Chỉ số: Năng lực con người (tổng số nhân viên, chuyên gia, tình nguyện viên sử dụng mỗi năm) (người/lượt)
Báo cáo cập nhật
02/05/2024 - 27/07/2024: 3.2.1 Monitoring field trips on the implementation of policies related to persons with disabilities (Training/ monitoring trip) (once per province x 3 years) - USAID_RVCO-II
01/01/001 - 01/01/001: 3.2.1 Monitoring field trips on the implementation of policies related to persons with disabilities (Training/ monitoring trip) (once per province x 3 years) - USAID_RVCO-II
23/04/2024 - 24/04/2024: 4.2.2 Home visits on Independent Living - USAID_RVCO-II
17/04/2024 - 17/04/2024: 4.2.3 Public Awareness Raising Events - USAID_RVCO-II
31/05/2024 - 31/05/2024: 3.2.2 Meeting/Sharing experience on monitoring the implementation of policies related to persons with disabilities - USAID_RVCO-II
01/01/001 - 01/01/001: 3.2.1 Monitoring field trips on the implementation of policies related to persons with disabilities (Training/ monitoring trip) (once per province x 3 years) - USAID_RVCO-II
01/07/2024 - 31/07/2024: 4.3.1 Thu thập số liệu tư vấn pháp luật_Data collection from persons with disabilities to support legal aid and legal information by local OPDs - USAID_RVCO-II
01/07/2024 - 31/07/2024: 4.3.1 Thu thập số liệu tư vấn pháp luật_Data collection from persons with disabilities to support legal aid and legal information by local OPDs - USAID_RVCO-II
01/07/2024 - 31/07/2024: 4.3.1 Thu thập số liệu tư vấn pháp luật_Data collection from persons with disabilities to support legal aid and legal information by local OPDs - USAID_RVCO-II
01/07/2024 - 31/07/2024: 4.3.1 Thu thập số liệu tư vấn pháp luật_Data collection from persons with disabilities to support legal aid and legal information by local OPDs - USAID_RVCO-II