Chỉ số: Địa bàn hoạt động của ACDC (Tỉnh/Huyện)
Chỉ số: Năng lực con người (tổng số nhân viên, chuyên gia, tình nguyện viên sử dụng mỗi năm) (người/lượt)
Báo cáo cập nhật
05/02/2021 - 05/02/2021: 01.02: hỗ trợ trực tiếp cho người dân và người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi thiên tai Direct supports for affected families of vulnerable groups - [CBM CỨU TRỢ]: Disability Inclusive in Emergency Responses for Natural Disasters in Quang Ngai province/ HÒA NHẬP KHUYẾT TẬT TRONG ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI THIÊN TAI TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI
16/04/2021 - 16/04/2021: 3.1 Sự kiện truyền thông/Communication events (06 events) - HI 2020-2021: Promoting independent living of persons with severe disabilities in Quang Tri Province Cải thiện tình trạng Sống độc lập cho người khuyết tật tại Quảng Trị
15/04/2021 - 15/04/2021: 3.1 Sự kiện truyền thông/Communication events (06 events) - HI 2020-2021: Promoting independent living of persons with severe disabilities in Quang Tri Province Cải thiện tình trạng Sống độc lập cho người khuyết tật tại Quảng Trị
09/03/2021 - 09/03/2021: 3.1 Sự kiện truyền thông/Communication events (06 events) - HI 2020-2021: Promoting independent living of persons with severe disabilities in Quang Tri Province Cải thiện tình trạng Sống độc lập cho người khuyết tật tại Quảng Trị
30/03/2021 - 30/03/2021: Họp nhóm chuyên gia kỹ thuật UD - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
12/03/2021 - 12/03/2021: 3.1 Sự kiện truyền thông/Communication events (06 events) - HI 2020-2021: Promoting independent living of persons with severe disabilities in Quang Tri Province Cải thiện tình trạng Sống độc lập cho người khuyết tật tại Quảng Trị
13/04/2021 - 13/04/2021: Hoạt động 1.3: Tập huấn về kiến thức và kỹ năng của sống độc lập/06 training courses on IL knowlege and skills will be organized for estimated 150 persons with disabilities and their family members/caregivers - HI 2020-2021: Promoting independent living of persons with severe disabilities in Quang Tri Province Cải thiện tình trạng Sống độc lập cho người khuyết tật tại Quảng Trị
01/03/2021 - 31/03/2021: Tư vấn pháp luật online - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
01/03/2021 - 31/03/2021: Tư vấn pháp luật online - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
01/03/2021 - 31/03/2021: Tư vấn pháp luật online - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT