Chỉ số: Địa bàn hoạt động của ACDC (Tỉnh/Huyện)
Chỉ số: Năng lực con người (tổng số nhân viên, chuyên gia, tình nguyện viên sử dụng mỗi năm) (người/lượt)
Báo cáo cập nhật
08/04/2022 - 08/04/2022: 3.1 Sự kiện truyền thông/Communication events (06 events) - HI 2020-2021: Promoting independent living of persons with severe disabilities in Quang Tri Province Cải thiện tình trạng Sống độc lập cho người khuyết tật tại Quảng Trị
21/06/2022 - 21/06/2022: 2.1 Tập huấn về sống độc lập cho các SP (mục tiêu cần 60 người)/Training courses on IL for service providers - HI 2020-2021: Promoting independent living of persons with severe disabilities in Quang Tri Province Cải thiện tình trạng Sống độc lập cho người khuyết tật tại Quảng Trị
30/05/2022 - 30/05/2022: 2.1 Tập huấn về sống độc lập cho các SP (mục tiêu cần 60 người)/Training courses on IL for service providers - HI 2020-2021: Promoting independent living of persons with severe disabilities in Quang Tri Province Cải thiện tình trạng Sống độc lập cho người khuyết tật tại Quảng Trị
27/06/2022 - 27/06/2022: Hoạt động 1.3: Tập huấn về kiến thức và kỹ năng của sống độc lập/06 training courses on IL knowlege and skills will be organized for estimated 150 persons with disabilities and their family members/caregivers - HI 2020-2021: Promoting independent living of persons with severe disabilities in Quang Tri Province Cải thiện tình trạng Sống độc lập cho người khuyết tật tại Quảng Trị
13/05/2022 - 13/05/2022: Hoạt động 1.3: Tập huấn về kiến thức và kỹ năng của sống độc lập/06 training courses on IL knowlege and skills will be organized for estimated 150 persons with disabilities and their family members/caregivers - HI 2020-2021: Promoting independent living of persons with severe disabilities in Quang Tri Province Cải thiện tình trạng Sống độc lập cho người khuyết tật tại Quảng Trị
20/02/2022 - 31/03/2022: Hoạt động 1.1 khảo sát đầu vào khả năng sống độc lập Baseline survey - HI 2020-2021: Promoting independent living of persons with severe disabilities in Quang Tri Province Cải thiện tình trạng Sống độc lập cho người khuyết tật tại Quảng Trị
14/05/2022 - 16/05/2022: Phát triển và đào tạo nhóm TOT là các cán bộ y tế xã (Giám sát viên), y tế thôn bản (cộng tác viên) và những người khuyết tật tại địa phương về Tư vấn Sống độc lập và Tư vấn đồng cảnh - Inclusion 2_Tăng cường sự hòa nhập xã hội và sống độc lập cho người khuyết tật_Inclusion and Independent Living
16/06/2022 - 18/06/2022: Phát triển và đào tạo nhóm TOT là các cán bộ y tế xã (Giám sát viên), y tế thôn bản (cộng tác viên) và những người khuyết tật tại địa phương về Tư vấn Sống độc lập và Tư vấn đồng cảnh - Inclusion 2_Tăng cường sự hòa nhập xã hội và sống độc lập cho người khuyết tật_Inclusion and Independent Living
29/05/2022 - 29/05/2022: Thiết lập các CLB phụ nữ - Inclusion 1_Tăng cường sự hòa nhập và sống độc lập cho người khuyết tật_Inclusion and Independent Living
29/06/2022 - 06/07/2022: Tập huấn về kỹ năng chăm sóc cho đội ngũ chăm sóc tại cộng đồng và tại nhà - Inclusion 1_Tăng cường sự hòa nhập và sống độc lập cho người khuyết tật_Inclusion and Independent Living