Chỉ số: Địa bàn hoạt động của ACDC (Tỉnh/Huyện)
Chỉ số: Năng lực con người (tổng số nhân viên, chuyên gia, tình nguyện viên sử dụng mỗi năm) (người/lượt)
Báo cáo cập nhật
01/02/2023 - 30/12/2023: Số lượng nhân sự - INCLUSION 1_Giai đoạn 2023-T6_2024
23/06/2022 - 24/06/2022: 2.3.2 Capacity building on GBV against women with disabilities for relevant authorities/health and legal staffs/ OPDs/ clubs and persons with disabilities. - USAID_RVCO-II
16/03/2022 - 21/03/2022: 2.3.1 Baseline survey on gender-based-violence (GBV) against persons with disabilities - USAID_RVCO-II
30/11/2023 - 01/12/2023: 4.2.3 Public Awareness Raising Events - USAID_RVCO-II
01/09/2023 - 30/09/2023: Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật. - INCLUSION 1_Giai đoạn 2023-T6_2024
10/09/2022 - 11/09/2022: 4.2.2 Home visits on Independent Living - USAID_RVCO-II
23/07/2022 - 24/07/2022: 4.2.2 Home visits on Independent Living - USAID_RVCO-II
14/07/2022 - 15/07/2022: 4.2.1 Improved capacity on IL and DET for personal assistant/care givers/familities_ 6 training courses; 1 day training - USAID_RVCO-II
10/07/2022 - 10/07/2022: 4.2.3 Public Awareness Raising Events - USAID_RVCO-II
19/08/2022 - 30/09/2022: 3.2.1 Monitoring field trips on the implementation of policies related to persons with disabilities (Training/ monitoring trip) (once per province x 3 years) - USAID_RVCO-II