Chỉ số: Địa bàn hoạt động của ACDC (Tỉnh/Huyện)
Chỉ số: Năng lực con người (tổng số nhân viên, chuyên gia, tình nguyện viên sử dụng mỗi năm) (người/lượt)
Báo cáo cập nhật
19/08/2021 - 21/08/2021: Hoạt động 1.4: Tư vấn đồng cảnh/peer counselling trips - HI 2020-2021: Promoting independent living of persons with severe disabilities in Quang Tri Province Cải thiện tình trạng Sống độc lập cho người khuyết tật tại Quảng Trị
01/07/2021 - 31/07/2021: Tư vấn pháp luật online - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
01/07/2021 - 31/07/2021: Tư vấn pháp luật online - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
01/07/2021 - 31/07/2021: Tư vấn pháp luật online - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
01/07/2021 - 31/07/2021: Tư vấn pháp luật online - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
21/07/2021 - 21/07/2021: Closing ceremony in 3 provinces - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
16/07/2021 - 16/07/2021: PMU's meetings - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
06/10/2020 - 06/10/2020: PMU's meetings - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
29/07/2021 - 29/07/2021: PMU's meetings - [USAID - raising voice] TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NKT
08/04/2021 - 10/04/2021: 02.01: Review and assessment the existing DRR plan, including assess accessibilities for person with disabilities and other vulnerable groups Rà soát và đánh giá mức Kế hoạch ứng phó rủi ro thiên tai sẵn có. - [CBM CỨU TRỢ]: Disability Inclusive in Emergency Responses for Natural Disasters in Quang Ngai province/ HÒA NHẬP KHUYẾT TẬT TRONG ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI THIÊN TAI TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI