Mục tiêu chung
Cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam
Mục tiêu cụ thể
Mở rộng các dịch vụ hỗ trợ y tế và phục hồi chức năng, cải thiện sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của NKT

Mở rộng dịch vụ xã hội, tăng cường hỗ trợ hòa nhập và triển khai hỗ trợ trực tiếp giúp tăng cường chất lượng sống của NKT

Cải thiện chính sách, cải thiện thái độ công chúng, giảm thiểu các rào cản, đảm bảo hoà nhập xã hội của NKT

Nâng cao năng lực ACDC và đối tác

Thông tin liên hệ
Đầu mối: Nguyễn Thị Lan Anh, Đàm Việt Hà Địa điểm: Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Trị, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: Email: lananh@acdc.org.vn; vietha@acdc.org.vn
Danh sách báo cáo