Mục tiêu chung
Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc và thúc đẩy khả năng hòa nhập cộng đồng của người khuyết tật tại ba tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.
Mục tiêu cụ thể
Cải thiện dịch vụ và phát triển mô hình chăm sóc người khuyết tật tại cộng đồng

Cải thiện dịch vụ xã hội để hỗ trợ hòa nhập cho người khuyết tật

Cải thiện việc thực thi chính sách cho người khuyết tật

Thông tin liên hệ
Đầu mối: Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Quý Đôn Địa điểm: Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Trị, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: Email: lananh@acdc.org.vn; donnguyen@acdc.org.vn
Danh sách báo cáo