Mục tiêu chung
Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam, địa bàn tỉnh Bình Định và Kon Tum Viện ACDC thực hiện hợp phần 2.3 của mục tiêu 2 và toàn bộ mục tiêu 3
Mục tiêu cụ thể
Mục tiêu 2: Mở rộng dịch vụ xã hội và tăng cường hỗ trợ hòa nhập xã hội cho người khuyết tật.

Mục tiêu 3: Cải thiện chính sách về người khuyết tật

Thông tin liên hệ
Đầu mối: Vũ Thị Tuyết Mai - COP Địa điểm: Tỉnh Bình Định, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: Email: tuyetmai.vu@acdc.org.vn
Danh sách báo cáo